Cup Holder

Cup Holder

    ที่หิ้วแก้ว

    • ที่ใส่แก้วเครื่องดื่มแบบหิ้วได้ สะดวกในการถือ
    • ทำจากกระดาษคราฟท์หรือกระดาษไวท์บอร์ด
    • ขนาด : 2 แก้ว / 4 แก้ว

Top of Page