Monthly Archives: June 2015

Bio Paper Cup แก้วที่ย่อยสลายได้

Bio Paper Cup แก้วที่ย่อยสลายได้

BIO Paper Cup : แก้วกระดาษย่อยสลายได้ เมื่อก่อนแก้วกระดาษมักเคลือบด้วย Waxหรือไข ด้านในแก้ว เพื่อไม่ให้เครื่องดื่มด้านในซึมออกมา ...

Continue Reading
Top of Page