บางจาก นำร่องทำบัตรพนักงานจาก Bio Plastic

บางจาก นำร่องทำบัตรพนักงานจาก Bio Plastic

นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรในการ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” ตามหลักมาตรฐานสากล ISO 26000, UN Global Compact โดยนำมาใช้ในทุกกระบวนการทางธุรกิจและคำนึงถึงหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

เมื่อปีที่ผ่าน บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายร่วมสร้างสังคมสีเขียว (Green Society) สนับสนุนการบริโภคอย่างพอเพียง และสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติทั้งในบริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อยที่บางจากฯ ถือหุ้น

นายวิเชียร กล่าวว่า ในขณะนี้บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรพนักงานจากไบโอพลาสติก เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างสังคมสีเขียว และเป็นหนึ่งในบริษัทนำร่องที่นำไบโอพลาสติกมาทำบัตรพนักงาน สำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับคุณสมบัติในการใช้งานมีคุณภาพเทียบเคียงกับพลาสติกทั่วไป จะแตกต่างตรงที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยลดขยะและมลภาวะ และจะขยายการใช้บัตรพนักงานที่ทำจากไบโอพลาสติกไปยังบริษัทย่อยต่อไป

อนึ่ง วิถี Green ของบริษัท บางจากฯ เริ่มจากการสร้างโมเดลภายในองค์กร ตั้งแต่ Green Process รักษาสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก Green Product จำหน่ายพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ห้องประชุมสีเขียว การบริหารจัดการสำนักงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า สร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เป็นต้น

อ้างอิง : www.bangchak.co.th