100% ย่อยสลายได้

100% ย่อยสลายได้

มาจากธรรมชาติ
คืนกลับสู่ธรรมชาติ

PLA สามารถย่อยสลายได้ 100%
ระยะเวลาในการย่อย ขึ้นอยู่กลับสภาวะแวดล้อม ทั้งเรื่อง อุณหภูมิ ความชื้น และจุลินทรีย์

บางประเทศที่มีระบบกำจัดขยะชีวภาพที่ดี การย่อยสลายสามารถทำได้ 100% ภายใน 180 วัน

แต่สำหรับประเทศไทย แม้ว่าเรายังไม่มีการแยกขยะตั้งแต่ตอนทิ้งที่ดีพอ การกำจัดที่มีการฝังกลบบ้าง ไม่ได้ฝังกลบบ้าง ทำให้สภาวะไม่เป็นไปตามต้องการ
แต่เนื่องจากวัสดุดั้งเดิมผลิตจากธรรมชาติ 100% การย่อยสลายเพื่อกลับสู่ธรรมชาติเกิดขึ้นแน่นอน อาจจะเวลา 1 ปี 3 ปี 5 ปี
แต่ไม่ใช่หลายร้อยปี เหมือน Plastic ทั่วไปที่อาจแตกตัวเป็น Micro Plastic ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม แล้วย้อนกลับมาสู่คน