Paper Straw

Paper Straw

หลอดกระดาษ

หลอดกระดาษขนาด 6 mm และ 8 mm

มีหลายสี และมีทั้งแบบบรรจุซอง และไม่บรรจุซองกระดาษ

ราคา
6 mm ไม่บรรจุซอง 970 Bht/2,000 ชิ้น บรรจุซอง 1,090 Bht/2,000 ชิ้น
8 mm ไม่บรรจุซอง 1,210 Bht/2,000 ชิ้น